Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Hùng QH2017 – Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Hùng QH2017

game bắn cá đổi thưởng ftkh – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Hùng chuyên ngành Ngôn ngữ Nga khóa QH2017 đợt 2, cụ thể:

Tên đề tài luận án:

Функциональные омонимы слова когда и способы передачи их значения на вьетнамский язык

Các từ đồng âm chức năng của từ когда và phương thức chuyển dịch sang tiếng Việt

Thời gian: 08 giờ 00 phút, thứ 6 ngày 27 tháng 9 năm 2019

Địa điểm: P.101 – A3, Trường ĐHNN-ĐHQGHN

 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THẾ HÙNG
 2. Giới tính: Nam
 3. Ngày sinh: 04/5/1981
 4. Nơi sinh: Phú Thọ
 5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2501/QĐ-ĐHNN ngày 12/ 12/ 2017
 6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không
 7. Tên đề tài luận án:

Функциональные омонимы слова когда и способы передачи их значения на вьетнамский язык

Các từ đồng âm chức năng của từ когда và phương thức chuyển dịch sang tiếng Việt

 1. Chuyên ngành: Ngôn ngữ Nga
 2. Mã số: 9220202.01
 3. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. PGS. TS. Nguyễn Hữu Chinh    2. TS. Đoàn Thục Anh
 1. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: Việc nghiên cứu các từ đồng âm chức năng của từ когда có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với người học tiếng Nga. Luận án xem xét một cách toàn diện các từ đồng âm chức năng của từ когда, tìm ra các phương thức chuyển dịch ý nghĩa của chúng sang tiếng Việt, giúp người học khắc phục được những khó khăn trong quá trình học tiếng Nga.
 2. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng trong khóa học về từ vựng học tiếng Nga, trong xây dựng từ điển cũng như trong hoạt động dịch thuật. Ngoài ra, kết quả của công trình có thể mang ý nghĩa đối với hoạt động giảng dạy tiếng Nga như một ngoại ngữ tại Việt Nam.
 3. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Kết quả của luận án có thể được sử dụng để làm cơ sở nghiên cứu các vấn đề liên quan đến từ đồng âm chức năng của các từ như что, кто, как, где...
 4. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

– Nguyễn Thế Hùng (2017), “Hiện tượng đồng âm khác nghĩa của từ когда trong tiếng Nga từ góc độ chức năng”, Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân sự (№ 8 – 7/2017), tr. 32-36.

– Nguyễn Thế Hùng (2018), “Русские омонимы в сопоставлении с вьетнамскими омонимами”, Hội thảo Khoa học quốc tế dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh (GRS-2018), tr. 253-263, Nxb game bắn cá đổi thưởng ftkh .

– Nguyễn Thế Hùng (2019), “Ý nghĩa thời gian và ý nghĩa điều kiện của liên từ когда trong câu phức tiếng Nga”, Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân sự (№ 18- 3/2019), tr. 8-13.

– Nguyễn Thế Hùng (2019), “Передача союза когда с условной семантикой в русском сложном предложении на вьетнамский язык”, Hội thảo Khoa học quốc tế dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh (GRS-2019), tr. . Nxb game bắn cá đổi thưởng ftkh .

 

INFORMATION ON DOCTORAL DISSERTATION

 1. Full name: NGUYEN THE HUNG 2. Sex: Male
 2. Date of birth: 4/5/1981 4. Place of birth: Phu Tho
 3. Decision number: 2501/QĐ-ĐHNN dated 12/ 12/ 2017
 4. Changes in academic process:
 5. Dissertation title: Functional homonyms of the word когда in Russian and shift in their meanings into Vietnamese
 6. Major: Russian Linguistics
 7. Code: 9220202.01
 8. Supervisors: 1. Assoc. Prof. Dr. Nguyen Huu Chinh           2. Dr. Doan Thuc Anh
 9. Summary of the new findings of the thesis: Studying functional homonyms of the word когда is important for Russian language learners. This dissertation provides an all-round look into functional homonyms of the word когда and offers findings of the shift in meanings of those words when translated into Vietnamese, helping remove difficulties for Russian learners.
 10. Practical implication: Research results can be used in the course of learning Russian vocabulary, dictionary compilation and translation activities. In addition, the results of the research may have practical implication for teaching Russian as a foreign language in Vietnam.
 11. Further research directions: The findings of the dissertation can be used for further studies on phenomena related to functional homonyms of the words что, кто, как, где
 12. Published works related to the dissertation:

– Nguyễn Thế Hùng (2017), “Hiện tượng đồng âm khác nghĩa của từ когда trong tiếng Nga từ góc độ chức năng”, Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân sự (№ 8 – 7/2017), tr. 32-36.

– Nguyễn Thế Hùng (2018), “Русские омонимы в сопоставлении с вьетнамскими омонимами”, Hội thảo Khoa học quốc tế dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh (GRS-2018), tr. 253-263, Nxb game bắn cá đổi thưởng ftkh .

– Nguyễn Thế Hùng (2019), “Ý nghĩa thời gian và ý nghĩa điều kiện của liên từ когда trong câu phức tiếng Nga”, Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân sự (№ 18- 3/2019), tr. 8-13.

– Nguyễn Thế Hùng (2019), “Передача союза когда с условной семантикой в русском сложном предложении на вьетнамский язык”, Hội thảo Khoa học quốc tế dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh (GRS-2019), Nxb game bắn cá đổi thưởng ftkh .

 

Hanoi, 10th August 2019

Ph.D. Candidate

Nguyen The Hung

Thông tin luận án bằng tiếng Việt và tiếng Anh, xin xem tại đây!

Tóm tắt luận án bằng tiếng Việt, xin xem tại đây!

Tóm tắt luận án bằng tiếng Nga, xin xem tại đây!

Trân trọng kính mời thầy cô, các anh chị nghiên cứu sinh, học viên và những ai quan tâm đến dự!

Trân trọng!