Phương thức thu – Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Phương thức thu

   Học sinh, sinh viên, học viên nộp học phí, lệ phí qua hình thức chuyển khoản. Cách thức thu cụ thể được thông báo cùng thông báo thu học phí trước mỗi đợt thu.
   Phòng Đào tạo, Phòng CT&CTHSSV, các khoa đào tạo phối hợp với Phòng Kế hoạch-Tài chính tạm dừng các hoạt động đăng kí môn học, xét học bổng và các chế độ khác đối với sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí.
   Chi tiết Hướng dẫn thu học phí, lệ phí năm học 2023-2024 tại văn bản số 1408/HD-ĐHNN ngày 24/08/2023.