Quy định về miễn, giảm học phí – Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Quy định về miễn, giảm học phí

1. Đối tượng không phải đóng học phí

   Đối tượng không phải nộp học phí thực hiện theo điều 14 Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ.
   Sinh viên sư phạm được Nhà nước cấp kinh phí hỗ trợ để nộp học phí (nhà trường thực hiện bù trừ học phí sau khi được Nhà nước cấp kinh phí).
   Sinh viên đang trong thời gian đào tạo ngành sư phạm nhưng chuyển sang ngành đào tạo khác, tự thôi học, không hoàn thành chương trình đào tạo hoặc bị kỷ luật buộc thôi học phải bồi hoàn kinh phí đào tạo theo quy định.
   Trường hợp sinh viên ngành sư phạm xin bảo lưu và không đảm bảo các điều kiện hoàn thành chương trình đúng thời hạn có nghĩa vụ bồi hoàn học phí đến thời điểm bảo lưu theo quy định.
   Sinh viên ngành sư phạm không đăng kí thụ hưởng chính sách theo nghị định 116/2020/NĐ-CP sẽ nộp học phí theo mục 3.1 phần I của Hướng dẫn này.

2. Chế độ miễn giảm học phí

   Đối tượng miễn giảm và tỷ lệ miễn giảm học phí được thực hiện theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ.
   Định mức miễn giảm được thực hiện theo khoản 2 điều 20 Nghị định 81/2021/NĐ-CP. Người học phải nộp phần chênh lệch giữa mức học phí thực tế của cơ sở giáo dục và mức hỗ trợ của Nhà nước.