Trình tự thanh toán – Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

1. Lập kế hoạch và xây dựng Dự toán (dự trù) kinh phí

- Xây dựng chủ trương/kế hoạch trình Hiệu trưởng phê duyệt.
- Lập dự toán kinh phí tương ứng với kế hoạch/chủ trương được phê duyệt

2. Tạm ứng kinh phí

- Các đơn vị, cá nhân được tạm ứng tối đa 50% giá trị các công việc theo dự toán được duyệt. 
- Chứng từ tạm ứng cần có:
     + Giấy đề nghị tạm ứng (mẫu C42-HD-Phụ lục 01.1).
     + Tờ trình phê duyệt chủ trương
     + Bản sao Dự trù kinh phí.
     + Hợp đồng chuyên môn (02 bản) (đối với công việc có kí Hợp đồng chuyên môn)
     + Quyết định giao đề tài, đề cương đề tài (đối với hợp đồng nghiên cứu khoa học)

3. Thanh toán kinh phí

Khi công việc hoàn thành, đơn vị, cá nhân thực hiện thanh quyết toán kinh phí, kết thúc công việc, chứng từ thanh toán cần có: 
- Giấy đề nghị thanh toán (Phụ lục 01.2)
- Tờ trình phê duyệt kế hoạch/chủ trương (bản chính)
- Bản Dự trù kinh phí (bản gốc)
- Xác nhận hoàn thành khối lượng công việc được giao (sản phẩm)
- Các chứng từ, hoá đơn
- Giấy thanh toán tạm ứng (đối với trường hợp đã tạm ứng - mẫu C43-BB-Phụ lục 01.3).