Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng dành cho cán bộ Hải quan – Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng ftkh

Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng dành cho cán bộ Hải quan

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC TIẾNG ANH

DÀNH CHO CÁN BỘ HẢI QUAN

Link ELEARNING >> Tại đây <<

TT Tài liệu chương trình Trình độ Đường dẫn
1 Trang Bìa Bậc 1 Click here
2 Map of Contents Bậc 1 Click here
3 Lời nói đầu Bậc 1 Click here
4 Nội dung chương trình bồi dưỡng tiếng Anh Bậc 1 Click here
5 Trang Bìa Bậc 2 Click here
6 Map of Contents Bậc 2 Click here
7 Lời nói đầu Bậc 2 Click here
8 Nội dung chương trình bồi dưỡng tiếng Anh Bậc 2 Click here

 


 

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC TIẾNG TRUNG QUỐC

DÀNH CHO CÁN BỘ HẢI QUAN

Link ELEARNING >> Tại đây <<

TT Tài liệu chương trình Trình độ Đường dẫn
1 Mục lục tài liệu bồi dưỡng tiếng Trung Quốc Cơ bản Click here
2 Nội dung chương trình bồi dưỡng tiếng Trung Quốc Cơ bản Click here
3 Mục lục tài liệu bồi dưỡng tiếng Trung Quốc Nâng cao Click here
4 Nội dung chương trình bồi dưỡng tiếng Trung Quốc Nâng cao Click here